ميكرو اهم متر مدل M610C

 

 در زمان تست ترانس 63 m610c    تست تعمير ترانس 63

تست ترانس 63kV-30MVA

زمان تست با احتساب جابجايي 19 تپ به صورت دستي 500 ثانيه براي هر فاز

ترانس 20 كيلو ولت پالايشگاه   ترانس پالايشگاه تست تعمير

تست ترانس 20kV هر فاز 19 تپ

winding resistance test -63kV  تست راه اندازي ترانس 63  تست بوبين ترانس 63

ترانس 63kV- 40MVA

تست اهمي ترانس 400  تست راه اندازي  ترانس 400

ترانس 400kV - 166MVA

راه اندازي ترانسهاي تغذيه داخلي نيروگاه بعثت

  http://www.micro-ohm-meter.com

Powered & Designed by Mehr Aris Tavana